Gender

Gelijke kansen realiseer je niet van de ene dag op de andere. Ook VSOA voert al jaren een gelijk kansenbeleid in het belang van zowel zijn leden als zijn personeel binnen de vakbeweging.

Het VSOA is een vrije vakbond, waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. De gelijke behandeling van vrouwen en mannen is wettelijk gewaarborgd. Het VSOA ziet toe op de naleving van dit wettelijk kader. Daadwerkelijke gelijke kansen en een vrouwvriendelijke arbeidsomgeving maak je echter niet met wetten alleen. Dit wordt vooral gerealiseerd op de werkvloer zelf.

Gendergelijkheid binnen de vakbond

Op 23 september 2004 keurden de drie representatieve Belgische vakbonden het Charter “Gelijkheid van vrouwen en mannen in de vakbonden” goed. Het VSOA verbond zich ertoe om het Charter in al zijn geledingen te doen toepassen.

Hierin engageerden ze zich om enerzijds de gelijke kansen problematiek tussen vrouwen en mannen meer aandacht te schenken in hun dagelijkse werking en anderzijds iets te doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in eigen rangen.

De academische en sociaal-politieke wereld beschouwen het ondertekenen van dit charter als een mijlpaal in het emancipatieproces van de werkneemsters in België. De aanleiding tot deze actie van de drie vakbonden was een onderzoek van het IISA (interuniversitair instituut voor de studie van de arbeid) in samenwerking met de drie vakbonden.
In het onderzoek kwam nogmaals tot uiting dat vrouwen op de arbeidsmarkt vaak het onderspit moeten delven: mindere verloning, mindere kansen op promotie, ongewilde deeltijdse arbeid, mindere kansen in sterkere beroepssectoren, en nog veel meer.

Gendermainstreaming

Om gendermainstreaming ingang te doen vinden op de hele arbeidsmarkt is het belangrijk dat de vakbonden zelf de gelijkheid van vrouwen en mannen systematisch aan de orde stellen, met betrekking tot de eigen structuur en werking, maar ook met betrekking tot het beleid dat ze uittekenen.

Zo is het belangrijk dat in het sociaal overleg, op alle niveaus, de genderproblematiek op de agenda geplaatst wordt. Even belangrijk is het dat de vrouwen zelf deelnemen aan deze sociale dialoog en kansen krijgen binnen de vakbonden om zich te laten horen.

Daarom dit zo belangrijke engagement in het Charter. Dit werk zal niet van vandaag op morgen resultaat opleveren, dagelijks moet aan dit opzet worden gewerkt

VSOA en gendergelijkheid

Het VSOA voert een gelijke kansen werking via een interne cel gendergelijkheid met vertegenwoordigers uit de verschillende beroepsgroepen.

Doelstellingen

  • gendergelijkheid onderzoeken in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, de knelpunten aanduiden en oplossingen voorstellen aan de bevoegde instanties
  • gendergelijkheid onderzoeken binnen de vakbond
  • participeren in de Raad van Gelijke Kansen tussen mannen en vrouwen.